Loading...

દુઆઓ

જનરલ દુઆઓ

૦૧ દુઆએ તવસ્સુલ ૦૨ દુઆએ કુમૈલ
૦૩ દુઆએ નુદબા ૦૪ દુઆએ સેમાત
૦૫ દુઆએ અહદ ૦૬ દુઆએ યસ્તશીર
૦૭ દુઆએ સન્મય કુરૈશ ૦૮ દુઆએ અરફાઅ
૦૯ દુઆએ હદીસે કિસાઅ ૧૦ દુઆએ મુનાજાતે શાબનીયહ
૧૧ દુઆએ મશ્લૂલ ૧૨ દુઆએ અલ્કમા
૧૩ દુઆએ સબાહ

માહે રમઝાનની દુઆઓ

૦૧ દુઆએ ઇસ્તીક્બાલે માહે રમઝાન ૦૨ દુઆએ ઇફ્તેતાહ
૦૩ દુઆએ મકારેમૂલ અખલાક ૦૪ દુઆએ મોજીર
૦૫ દુઆએ અબુ હમઝાએ શુમાલી ૦૬ દુઆએ વિદાઅ
૦૭ દુઆએ જવશને કબીર ૦૮ દુઆએ તૌબા
૦૯ દુઆએ જ્વ્શને સગીર ૧૦ દુઆએ અલ્લાહુમ્મ અદ્ખીલ

ઝીયારત

૦૧ ઝીયારતે આલે યાસીન ૦૨ ઝીયારતે આશુરા
૦૩ ઝીયારતે જામેઆ કબીરા ૦૪ ઝીયારતે વારેસા
૦૫ ઝીયારતે નાહિયા ૦૬ ઝીયારતે અરબઇન

કુરઆન

૦૧ સુરાએ યાસીન ૦૨ સુરાએ રહમાન
૦૩ સુરાએ જુમ્અહ ૦૪ સુરાએ વાકેઅહ
૦૫ સુરાએ મુલક ૦૬ સુરાએ અન્કબુત
૦૭ દુઆએ ખત્મુલ કુરઆન

નમાઝ

૦૧ સુબહની નમાઝ બાદ પડવાની દોઆ ૦૨ ઝોહરની નમાઝ બાદ પડવાની દોઆ
૦૩ અસરની નમાઝ બાદ પડવાની દોઆ ૦૪ મગરીબની નમાઝ બાદ પડવાની દોઆ
૦૫ ઈશાની નમાઝ બાદ પડવાની દોઆ